Verzekeringen & Ongeval

De KBVB heeft waarborgen afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij ARENA tervergoeding van schade veroorzaakt aan derden (BA = burgerlijke aansprakelijkheid) enlichamelijke letsels (LO = Lichamelijke ongevallen).

1. Wie is verzekerd?

Elk aangesloten lid van de KBVB en niet-aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten die de federatie en/of aangesloten clubs inrichten, kunnen van deze verzekeringen genieten.Nochtans komen betaalde spelers die conform hun statuut kunnen genieten van de verzekering tegen arbeidsongevallen niet in aanmerking voor terugbetaling van geneeskundige kosten noch voor vergoedingen voor blijvende werkonbekwaamheid noch voor vergoeding voor overlijden.

2. Wat is verzekerd?

Synthetische gipsen: voor deze kosten komt de verzekeraar tussen voor het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de geblesseerde. Deze tegemoetkoming is beperkt tot maximaal 3 x het bedrag dat door de ziekteverzekering voor dit type gips wordt terugbetaald.

Implantatiematerialen tijdens een hospitalisatie: voor deze kosten (osteosynthesemateriaal, weefsels van menselijke oorsprong en dergelijke) komt de verzekeraar tussen voor 90 % van het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de geblesseerde. De verzekeraar kan van de geblesseerde een attest eisen waaruit de precieze tussenkomst van zijn ziekenfonds (verplichte en vrije verzekering) blijkt.

Hospitalisatiekosten: voor deze kosten (farmaceutische en andere) komt de verzekeraar tussen voor 50 % van de overblijvende kosten met betrekking tot de hospitalisatie, voor zover deze kosten niet het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van een initiatief of een keuze van deze patiënten en niet een supplement zijn op het honorarium van een niet-geconventioneerd verstrekker.

Tandprothesen en tandverzorging: zie artikel 2117.2.22 van het Bondsreglement.

Kinesitherapie en fysiotherapie: het verschil tussen het officiële barema en de tegemoet-koming van het ziekenfonds, mits het voorafgaand akkoord van de verzekeraar (artikel 2117.2.21).

Vervoer: de kosten van het vervoer per ziekenwagen na aftrek van de eventuele tegemoet-koming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.

Geneesmiddelen (Categorie D en andere): deze worden niet door de verzekeraar ten laste genomen als ze niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.

3. Algemene bepalingen van de verzekering.

Dekking?

Algemene regel – Tegemoetkoming

De verzekeraar vergoedt het verschil tussen het officiële barema van de verstrekkingen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de tussenkomst van het zieken-fonds.

Gedeeltelijk Blijvende Invaliditeit

Het reglement voorziet de toekenning van een kapitaal in geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit (art. 2120).

Bijzonderheden?

De verzekeraar komt enkel tussen op voorlegging van de originele stavingstukken of de gedetailleerde hospitalisatiefactuur, vergezeld van de attesten waarop de tegemoetkomingen van het ziekenfonds staan vermeld.
Per dossier dat aanleiding geeft tot een tegemoetkoming wordt een jaarlijks geïndexeerde vrijstelling van 9,90 euro afgehouden.

Wettelijke toestand

Indien de geblesseerde niet in regel is met de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzeke-ring, wordt er geen dossier geopend.

Subrogatie

Het is belangrijk om weten dat wanneer de verzekeraar is overgegaan tot de uitkering van een tegemoetkoming aan de rechthebbende hij gesubrogeerd is in zijn rechten tegenover de derde aansprakelijke ten belope van alle door de verzekeraar uitgekeerde vergoedingen, zowel deze met vergoedend als deze met forfaitair karakter.

Meer informatie?

Bondsreglement: Titel 21.

 

Voorgaande tekst is terug te vinden op de website www.footbel.com van de K.B.V.B..

Een persoonlijke verzekering, die je zelf afsluit, kan bijzonder nuttig zijn..

De behandeling van een ongevalsdossier is onderworpen aan strikte voorschriften. Het aangifteformulier is te bekomen bij de ploegafgevaardigden of op het secretariaat of via de link aan de rechterkant van deze pagina !

De ene zijde dient ingevuld door de dokter (kine nodig? voorschrift vragen en bijvoegen – later meer kine nodig? het voorschrift dient vooraf medegedeeld te worden aan de K.B.V.B.), de keerzijde door de clubsecretaris, die hiervoor dient te beschikken over alle gegevens qua identiteit, adres, wedstrijd of training, datum, plaats, uur en omstandigheden van het ongeval. Vermeld bovendien je beroep en het adres van je werkgever. Tevens een kleefbriefje van het ziekenfonds bijvoegen. Graag ook een telefoonnummer, mailadres en rekeningnummer waarop achteraf het bedrag van de tussenkomst van de K.B.V.B. kan gestort worden.

De aangifte dient bij de K.B.V.B. aan te komen binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval. Bezorg de nodige documenten derhalve binnen de week aan uw afgevaardigdeof rechtstreeks aan de clubsecretaris.

Achteraf ontvang je via de secretaris een genezingsformulier, incl. datum herneming voetbal, dat door de behandelende arts dient ingevuld te worden.Dit formulier bezorg je aan de secretaris, met de afrekening van het ziekenfonds.

Na creditering van de clubrekening wordt het bedrag van de tussenkomst overgeschreven op het meegedeeld rekeningnummer van de speler (of van de ouders).

Oprechte dank voor uw correcte medewerking.

 

Stephaan De Pessemier
secretaris-gerechtigd correspondent
Revinzestraat 64
8820 Torhout
050 22 18 58
stephaandepessemier@telenet.be

Reacties zijn gesloten.